fbpx

ענבר גרופ פיננסים בע"מ
ענבר גרופ פעילה בשוק ההון הישראלי משנת 2006 אשר מתמחה, בין היתר, בניהול פוזיציות בנגזרים, מסחר במדדי מניות והשקעה בניירות ערך, ביניהם מניות, איגרות חוב קונצרניות וממשלתיות ונכסים פיננסים אחרים, בעיקר בשוק הישראלי (להרחבה על פעילות הנוסטרו).