fbpx

ענבר גרופ פיננסים בע"מ הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לני"ע בתל-אביב, (בעבר פעלה תחת השם איתי פיננסים א.א השקעות בע"מ ופאי פיננסים בע"מ).

ענבר גרופ פעילה בשוק ההון הישראלי משנת 2006, והינה אחד משחקני הנוסטרו הגדולים והיציבים בישראל (להרחבה על פעילות הנוסטרו), אשר מתמחה, בין היתר, בניהול פוזיציות בנגזרים, מסחר במדדי מניות והשקעה בניירות ערך, ביניהם מניות, איגרות חוב קונצרניות וממשלתיות ונכסים פיננסים אחרים, הן בשוק הישראלי והן בשווקי חו"ל.

בנוסף, עוסקת ענבר גרופ  גם בפעילות הפצה, באמצעות חברת ענבר הנפקות (להרחבה על פעילות ההפצה), אשר נוטלת חלק פעיל במרבית ההנפקות בארץ.